ALGEMENE VOORWAARDEN FRENDLY AMSTERDAM B.V.

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Frendly Amsterdam, gevestigd aan waarderweg 33 C7, 2031 BN te  Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83092943 en BTW nummer NL862723668B01 of een daaraan gelieerde onderneming;

E-mail: hello@frendlyamsterdam.com;

Goederen: het aangekochte meubel of de aangekochte meubels;

Website: www.frendlyamsterdam.com.       

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Frendly en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Frendly en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en Frendly onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
 2. Frendly treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Frendly daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door Frendly aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Frendly schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Frendly te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vijfde lid omschreven recht.
 5. Indien een koper tegenover Frendly in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Frendly te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 6. Indien Frendly een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient Frendly uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 7. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van Frendly, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 6. Indien Frendly niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt Frendly geacht akkoord te zijn gegaan.
 8. Indien een door Frendly onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal Frendly, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
 9. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van Frendly gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  o    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  o    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief 21% btw.

  ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
  2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken Frendly. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Frendly retourneren, conform de door Frendly verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker.

  ARTIKEL 5 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt Frendly er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4 lid 2 én ontvangst(bewijs) van het product, het volledige aankoopbedrag aan de Gebruiker wordt terugbetaald.
  3. De gemaakte kosten door Gebruiker in geval voor de optionele montageservice is gekozen worden niet terugbetaald.

  ARTIKEL 6 LEVERTIJDEN

  1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Frendly verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Frendly niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
  2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van Frendly, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
  3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Frendly een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

  ARTIKEL 7 LEVERING

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Frendly kenbaar heeft gemaakt.
  2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
  3. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Frendly of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers   aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Frendly.
  4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

     ARTIKEL 8 GARANTIE

    1. Op aankopen bij Frendly is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

    De garantie geldt voor alle aankopen die zijn gedaan via www.frendlyamsterdam.com. De garantie dekt eventuele gebreken die ontstaan binnen de garantieperiode als gevolg van eventuele productie- of ontwerpfouten. Gebreken ontstaan als gevolg van intensief of niet regulier huishoudelijk gebruik vallen buiten de garantie.

    De garantietermijnen die we aanhouden zijn als volgt:

          Meubels en matrassen: 1 jaar 

    1. De garantietermijn gaat in op het moment dat een product ontvangen is. De track & trace informatie is hierbij het uitgangspunt. Mocht er geen track & trace data beschikbaar zijn, dan wordt de aankoopdatum als uitgangspunt. Stel dat een product een langere levertijd heeft, dan gaat de levertermijn dus niet ten koste van de garantieperiode.
    2. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op bestellingen met een factuur- en verzendadres in Nederland en België. Eventuele vervangingsonderdelen als gevolg van een garantieclaim worden kosteloos doch uitsluitend naar adressen binnen deze landen verzonden.

    ARTIKEL 9 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

    1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Frendly voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
    2. Frendly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

      ARTIKEL 10  NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

     1. Wanneer Frendly door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. Frendly dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
     2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan Frendly.
     3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

       ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

       1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
       2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank te Haarlem.
       ALGEMENE VOORWAARDEN FRENDLY AMSTERDAM B.V.

        In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

       Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Frendly Amsterdam, gevestigd aan waarderweg 33 C7, 2031 BN te  Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83092943 en BTW nummer NL862723668B01 of een daaraan gelieerde onderneming;

       E-mail: hello@frendlyamsterdam.com;
       Goederen: het aangekochte meubel of de aangekochte meubels;
       Website: www.frendlyamsterdam.com.          

       ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

       1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Frendly en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Frendly en koper.
       2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
       3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

       ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

       1. Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en Frendly onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
       2. Frendly treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Frendly daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
       3. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door Frendly aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
       4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Frendly schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Frendly te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vijfde lid omschreven recht.
       5. Indien een koper tegenover Frendly in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Frendly te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
       6. Indien Frendly een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient Frendly uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
       7. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van Frendly, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 6. Indien Frendly niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt Frendly geacht akkoord te zijn gegaan.
       8. Indien een door Frendly onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal Frendly, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
       9. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van Frendly gelden slechts bij benadering, zijn indicatief, kunnen geen rechten aan ontleend worden en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

       ARTIKEL 3 PRIJZEN

       1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
        druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
       2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
       3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
       4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
       5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
        • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
        • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
       6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief 21% btw.

       ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

       1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
       2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken Frendly. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
       3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Frendly retourneren, conform de door Frendly verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker.

       ARTIKEL 5 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

       1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
       2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt Frendly er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4 lid 2 én ontvangst(bewijs) van het product, het volledige aankoopbedrag aan de Gebruiker wordt terugbetaald.
       3. De gemaakte kosten door Gebruiker in geval voor de optionele montageservice is gekozen worden niet terugbetaald.

       ARTIKEL 6 LEVERTIJDEN

       1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Frendly verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Frendly niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
       2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van Frendly, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
       3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Frendly een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

       ARTIKEL 7 LEVERING

       1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Frendly kenbaar heeft gemaakt.
       2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
       3. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Frendly of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers  aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Frendly.
       4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

       ARTIKEL 8 GARANTIE

       1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
        –  door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
        –  krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of
        nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
        –  ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot
        zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking,
        zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
       2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
       3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
       4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.
       5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
       6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
       7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

       ARTIKEL 9 DE BETALING

       1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
       2. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand
        waarmede de vervaldag wordt overschreden.
       3. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
       4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
       5. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten ter grootte van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.
       6. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 5 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

       ARTIKEL 10 GARANTIE

       1. Op aankopen bij Frendly is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De garantie geldt voor alle aankopen die zijn gedaan via www.frendlyamsterdam.com. De garantie dekt eventuele gebreken die ontstaan binnen de garantieperiode als gevolg van eventuele productie- of ontwerpfouten. Gebreken ontstaan als gevolg van niet regulier huishoudelijk gebruik vallen buiten de garantie.
        De garantietermijnen die we aanhouden zijn als volgt:
        – Meubels: 2 jaar
       2. De garantietermijn gaat in op het moment dat een product ontvangen is. De track & trace informatie is hierbij het uitgangspunt. Mocht er geen track & trace data beschikbaar zijn, dan wordt de aankoopdatum als uitgangspunt. Stel dat een product een langere levertijd heeft, dan gaat de levertermijn dus niet ten koste van de garantieperiode.
       3. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op bestellingen met een factuur- en verzendadres in Nederland en België. Eventuele vervangingsonderdelen als gevolg van een garantieclaim worden kosteloos doch uitsluitend naar adressen binnen deze landen verzonden.

       ARTIKEL 11 RECLAMES

       1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
       2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
       3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
       4. Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend.
       5. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
       6. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
       7. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

       ARTIKEL 12 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

       1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Frendly voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
       2. Frendly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

       ARTIKEL 13 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

       1. Wanneer Frendly door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd
       wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig
       zal zijn. Frendly dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
       2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld
       kennis te geven aan Frendly.
       3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de
       overeenkomst wordt gecontinueerd.

       ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
       1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
       2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank te Haarlem.

       ALGEMENE HUUR VOORWAARDEN FRENDLY AMSTERDAM B.V.

       In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

       Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Frendly Amsterdam, gevestigd aan waarderweg 33 C7, 2031 BN te  Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83092943 en BTW nummer NL862723668B01 of een daaraan gelieerde onderneming;
       Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;
       E-mail: hello@frendlyamsterdam.com;
       Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van de Goederen door de Gebruiker;
       Goederen: het gehuurde meubel of de gehuurde meubels;
       Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;
       Gebruiksvergoeding: de maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de Goederen;
       Overeenkomst: de overeenkomst tussen Frendly en Gebruiker voor het gebruik van de Goederen door Gebruiker alsmede iedere andere overeenkomst tussen Frendly en Gebruiker;
       Website: www.frendlyamsterdam.com.

       ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

       1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Frendly en Gebruiker.
       2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
       3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingvoorwaarden akkoord gaat.

       ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

       1. Een overeenkomst komt tot stand indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en Frendly onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
       2. Frendly treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Gebruiker elektronisch kan betalen, zal Frendly daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
       3. Alle overeenkomsten van koop, huur en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door Frendly aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de Gebruiker voldoende kredietwaardig is.
       4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de Frendly schriftelijk aan de Gebruiker wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de Gebruiker, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Frendly te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vijfde lid omschreven recht.
       5. Indien een Gebruiker tegenover Frendly in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Frendly te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de Gebruiker te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
       6. Indien Frendly een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de Gebruiker schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de Gebruiker gewenste, dan dient Frendly uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de Gebruiker hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
       7. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de Gebruiker zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van Frendly, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 6. Indien Frendly niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt Frendly geacht akkoord te zijn gegaan.
       8. Indien een door Frendly onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de Gebruiker wordt geannuleerd, dan zal Frendly, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
       9. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van de Frendly gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

       ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALING

       1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
       2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief 21% btw.
       3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Gebruiksvergoeding voor de eerste maand, onmiddellijk bij totstandkoming van de overeenkomst te worden betaald.
       4. Voor het gebruik van de Goederen is de Gebruiker een Gebruiksvergoeding verschuldigd aan Frendly. Het bedrag van de maandelijkse, steeds vooraf per automatische incasso te betalen Gebruiksvergoeding wordt opgenomen in de orderbevestiging.
       5. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de gebruiker een rentevergoeding
        verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand
        waarmede de vervaldag wordt overschreden.
       6. De gebruiker is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de Frendly zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
       7. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de Frendly het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Frendly ten laste van de gebruiker heeft, ineens en terstond opeisbaar.
       8. De gebruiker is door het enkele sluiten der huurovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten ter grootte van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de gebruiker van enige verplichting jegens de Frendly, ongeacht de in lid 2 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.
       9. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 8 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de Frendly met de invordering worden belast, enz.

       ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

       1. De gebruiker kan de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker.
       2. De gebruiker is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Frendly. De gebruiker dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
       3. Tijdens de bedenktijd zal de Frendly zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verhuurder retourneren, conform de door de Frendly verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker.
       4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de huurder zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

       ARTIKEL 5 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

       1. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
       2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt Frendly er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4 lid 2 én ontvangst(bewijs) van het product, het volledige huurbedrag aan de Gebruiker wordt terugbetaald.

       ARTIKEL 6 GEBRUIK EN EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

          1. De Goederen blijven te allen tijde eigendom van Frendly. De Goederen worden door Frendly aan de Gebruiker enkel in gebruik gegeven.
          2. Gebruiker is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens deze overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
          3. De Gebruiker zal Frendly onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de Goederen in beslag werden genomen of anderszins aanspraak werd gemaakt op (enig onderdeel van) de Goederen. Indien de Gebruiker kennis heeft van een mogelijk beslag op de Goederen, dient hij Frendly hiervan op de hoogte te stellen. Bij beslag op (een deel van) de Goederen, zal de Gebruiker de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Frendly.

       ARTIKEL 7: TRANSPORT 

           1. Frendly verzorgt het transport van de Goederen tegen betaling naar de Gebruiker op het aangegeven adres.
           2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Frendly verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Frendly niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden.
           3. De Goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Gebruiker op het moment dat de goederen op de overeengekomen locatie zijn geleverd.
           4. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Frendly een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
           5. De opgegeven maten en gegevens dienen door de Gebruiker te worden gecontroleerd. De beoordeling van de geschiktheid van de locatie waarin de Goederen zullen worden geleverd is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
           6. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon op het moment van levering aanwezig is het in ontvangst nemen van de Goederen. Als bij levering niemand aanwezig is heeft Frendly het recht om de Goederen mee terug te nemen.
           7. Als blijkt dat de Goederen niet of niet op de afgesproken datum kunnen worden geleverd door een omstandigheid aan zijde van de Gebruiker ( zoals bijvoorbeeld een vertraging in de oplevering van een woning, een miscalculatie van de beschikbare plaats of toegang op de locatie,.. ) dan zal de door Gebruiker betaalde abonnementskosten aan Frendly verworven blijven. De Gebruiker zal in dat geval Frendly tevens vergoeden voor de leveringskosten voor een levering op een nieuw afgesproken datum.
           8. Frendly is bevoegd om te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Gebruiker overleg worden gevoerd.
           9. Het verplaatsen van de Goederen mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Frendly.  In geen geval mogen de Goederen verplaatst worden op een locatie die buiten de plaats van levering van Frendly valt. Frendly zal voor verhuiswerkzaamheden op vraag van de Gebruiker een vergoeding in rekening brengen.
           10. De Gebruiker dient zich als een goede huisvader te gedragen en de Goederen zorgvuldig te gebruiken. De Gebruiker dient in elk geval: a) de Goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn; b ) de Goederen in dezelfde staat te houden als bij ingebruikname; c) geschikte maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade, verlies en diefstal; d) geen wijzigingen aan de Goederen aan te brengen;
           11. Gedurende de huurperiode komt alle risico van de Goederen, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Gebruiker, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van Gebruiker.

       ARTIKEL 8 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

             1. De overeengekomen Huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek op het tijdstip waarop Frendly de Goederen op de overeengekomen locatie heeft afgeleverd.
             2. Tijdens en na afloop van de overeengekomen Huurperiode, kan de Gebruiker opteren voor een verlenging van de Overeenkomst. Bij stilzwijgen van de Gebruiker bij afloop van de overeengekomen Huurperiode, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd van maand tot maand en dit aan dezelfde voorwaarden.  Dergelijke verlenging van maand tot maand heeft geen invloed op de voorwaarden en de Gebruiksvergoeding van de Overeenkomst.
             3. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Gebruiker al heeft betaald, betaalt Frendly het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Gebruiker de Goederen heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Gebruiker.
             4. Indien de Gebruiker een (gedeeltelijk) einde maakt aan de Overeenkomst voor afloop van de overeengekomen Huurperiode is de gebruiker gehouden een bedrag gelijk aan het bedrag over de periode van de datum werkelijke duur tot aan de datum van de overeengekomen Huurperiode ineens te vergoeden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen

       ARTIKEL 9 EINDE VAN DE OVEREENKOMST EN RETOUR VAN GOEDEREN

            1. Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal de Gebruiker de Goederen in de staat waarin deze aan hem in gebruik werden gegeven (met uitzondering van normale gebruikssporen en slijtage) onverwijld aan Frendly voor terugname ter beschikking stellen.
            2. De Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de Goederen, op de afgesproken datum door Frendly op de opgegeven locatie kunnen worden opgehaald en dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de Goederen.
            3. De Goederen worden bij teruggave ter plaatse door Frendly gecontroleerd in aanwezigheid van de Gebruiker of de door Gebruiker gemachtigde persoon. De teruggave van en de eventuele zichtbare schade aan de Goederen zal in een retour bon worden vastgelegd door de Frendly medewerker en dient door de Gebruiker te worden ondertekend.  Als schade of vervuiling is vastgesteld, zonder dat de Gebruiker daarbij aanwezig was, is de controle door Frendly bindend.
            4. In geval van schade, wordt tot herstelling of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 9 aan de Gebruiker doorbelast.
            5. Indien de Goederen niet tijdig worden teruggeven is de Gebruiker een vergoeding aan Frendly verschuldigd die wordt berekend op basis van de Gebruiksvergoeding voor ieder dag dat de Gebruiker de Goederen te laat teruggeeft. Frendly heeft bovendien het recht om additionele kosten te vorderen.
            6. De Gebruiker kan alleen overgaan tot aankoop van de Goederen binnen de minimale huurperiode termijn. De al betaalde Gebruiksvergoedingen zullen in dat geval in mindering worden gebracht van de Verkoopprijs van de Goederen. De definitieve afrekening wordt door Frendly in dit geval vooraf geoffreerd naar de Gebruiker ter goedkeuring.

       ARTIKEL 10 SCHADE EN VERLIES

            1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Goederen als een goede huisvader en voor het normale onderhoud van de Goederen.
            2. Bij diefstal of volledig verlies (onherstelbare schade) van de Goederen, is de Gebruiker een eigen risico verschuldigd van 40% van de nieuwwaarde van de Goederen.

       ARTIKEL 11 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

            1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Frendly voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het bedrag van de ontvangen Gebruiksvergoeding van de Goederen, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
            2. Frendly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
            3. De aansprakelijkheid van Frendly wanneer de Gebruiker de Goederen op een ongeschikte plaats gebruikt of wanneer de Gebruiker de Goederen niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien de Goederen heeft gebruikt of behandeld onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden en schade n.a.v. transport wanneer het transport door de Gebruiker of diens gemachtigde plaatsvindt, is uitgesloten.

        ARTIKEL 12 BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
        1. Bij het zich voordoen van een of meerdere van de hieronder opgesomde of vergelijkbare situaties, is Frendly gerechtigd iedere Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling :
        a. de tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zoals bv het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting;
        b. in geval van (aanvraag van ) (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Gebruiker;
        c. bij een verhuizing van de Gebruiker buiten het levergebied van Frendly.
        d. in geval de Gebruiker is overleden of onder bewind of curatele is of wordt geplaatst;

        2. In elk van de in lid 1 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Frendly op de Gebruiker (en desgevallend diens erfgenamen) direct en in hun geheel opeisbaar en is de Gebruiker gehouden tot onmiddellijke teruggave van de Goederen. Alle hiermee gepaard gaande kosten en dienvolgens door Frendly geleden schade komen voor rekening van de Gebruiker.

        ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

             1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
             2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank te Haarlem.